Termat dhe Kushtet

1 Hyrje

1.1 Mirë se vini në USDVExperts.com.US DV Experts Shërbimi ofron paraqitjen e suksesshme të hyrjes në programin e lotarisë DV në SHBA, e cila përfshin mbledhjen e të dhënave dhe kualifikimin e hyrjes së aplikantit në program, sipas kërkesave të Departamentit Amerikan të Shtetit.

1.2 Këto kushte dhe kushte rregullojnë përdorimin tuaj të USDVExperts.com.

1.3 Duke përdorur USDVExperts.com, ju i pranoni plotësisht këto terma dhe kushte; në përputhje me rrethanat, nëse nuk pajtoheni me këto terma dhe kushte ose ndonjë pjesë të këtyre termave dhe kushteve, nuk duhet të përdorni USDVExperts.com.

1.4 Nëse regjistroheni në USDVExperts.com, paraqisni ndonjë material në USDVExperts.com ose përdorni ndonjë nga shërbimet USDVExperts.com, US DV Experts do t’ju kërkojnë të pranoni shprehimisht me këto terma dhe kushte.

1.5 Ju duhet të jeni të paktën 16 vjeç për të përdorur USDVExperts.com; dhe duke përdorur USDVExperts.com ose duke rënë dakord me këto kushte dhe terma, ju garantoni dhe na prezantoni se jeni të paktën 16 vjeç.

2 Njoftim për të drejtat e autorit

2.1 Të drejtat e autorit (c) 2015, Cloud Techs Solutions Ltd.

2.2 Në varësi të dispozitave të shprehura të këtyre termave dhe kushteve:

(a) ne, së bashku me licencuesit tanë, zotërojmë dhe kontrollojmë të gjitha të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale në USDVExperts.com dhe materialin në USDVExperts.com; dhe

(b) Të gjitha të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale në USDVExperts.com dhe materiali në USDVExperts.com janë të rezervuar.

3 Licencë për të përdorur faqen e internetit

3.1 Ju mund:

(a) Shikoni faqet nga USDVExperts.com në një shfletues në internet;

(b) Shkarkoni faqet nga USDVExperts.com për fsheshje në një shfletues në internet;

(c) Printo Faqet nga USDVExperts.com;

(d) Përdorni shërbimet USDVExperts.com me anë të një shfletuesi në internet,
Në varësi të dispozitave të tjera të këtyre termave dhe kushteve.

3.2 Përveç siç lejohet shprehimisht nga Seksioni 4.1 ose dispozitat e tjera të këtyre termave dhe kushteve, nuk duhet të shkarkoni asnjë material nga USDVExperts.com ose të ruani ndonjë material të tillë në kompjuterin tuaj.

3.3 Ju mund të përdorni vetëm USDVExperts.com për qëllimet tuaja personale dhe të biznesit, dhe nuk duhet të përdorni USDVExperts.com për qëllime të tjera.

3.4 Përveç kur lejohet shprehimisht nga këto terma dhe kushte, ju nuk duhet të modifikoni ose ndryshoni ndonjë material në USDVExperts.com.

3.5 Nëse nuk zotëroni ose kontrolloni të drejtat përkatëse në material, nuk duhet të:

(a) Ripublikoni materiale nga USDVExperts.com (përfshirë republikimin në një uebfaqe tjetër);

(b) Shisni, merrni me qira ose nën licencë materiale nga USDVExperts.com;

(c) Tregoni çdo material nga USDVExperts.com në publik;

(d) Shfrytëzoni materialin nga USDVExperts.com për një qëllim tregtar; ose

(e) Rishpërndani materialin nga USDVExperts.com.

3.6 Pavarësisht nga Seksioni 4.5, ju mund të rishpërndani buletinin tonë në formë të shtypur dhe elektronike për çdo person.

3.7 US DV Experts rezervojnë të drejtën për të kufizuar qasjen në zonat e USDVExperts.com, ose në të tërë faqen tonë të internetit, sipas gjykimit tonë; ju nuk duhet të anashkaloni ose të përpiqeni të anashkalon çdo masë kufizimi të hyrjes në USDVExperts.com.

4 Përdorim i pranueshëm

4.1 Ju nuk duhet të:

(a) Përdorni USDVExperts.com në çfarëdo mënyre ose ndërmerrni ndonjë veprim që shkakton, ose mund të shkaktojë dëme në faqen e internetit ose dëmtim të performancës, disponueshmërisë ose mundësisë së hyrjes në internet;

(b) Përdorni USDVExperts.com në çfarëdo mënyre që është e paligjshme, ilegale, mashtruese ose e dëmshme, ose në lidhje me ndonjë qëllim ose veprimtari të paligjshme, të paligjshme, mashtruese ose të dëmshme;

(c) Përdorni USDVExperts.com për të kopjuar, ruajtur, pritur, transmetuar, dërguar, përdorur, publikuar ose shpërndarë çfarëdo materiali i cili përbëhet nga (ose është i lidhur me) çdo spyware, virus kompjuterik, Trojan horse, worm, logger keystroke, rootkit ose programe të tjera kompjuterike me qëllim të keq;

(d) Kryeni çdo veprimtari sistematike ose të automatizuar për mbledhjen e të dhënave (përfshirë pa skrapime të kufizimeve, minierimin e të dhënave, nxjerrjen e të dhënave dhe korrjen e të dhënave) në ose në lidhje me USDVExperts.com pa pëlqimin tonë të shprehur me shkrim;

(e) Qasja ose ndërveprimi tjetër me USDVExperts.com duke përdorur çdo robot, merimangë ose mjete të tjera të automatizuara;

(f) Shkelni direktivat e përcaktuara në skedarin robots.txt për USDVExperts.com; ose

(g) Përdorni të dhënat e mbledhura nga USDVExperts.com për çdo veprimtari të marketingut të drejtpërdrejtë (përfshirë pa kufizim marketing me email, marketing SMS, telemarketing dhe postë të drejtpërdrejtë).

4.2 Ju nuk duhet të përdorni të dhënat e mbledhura nga USDVExperts.com për të kontaktuar individë, kompani ose persona ose entitete të tjera.

4.3 Ju duhet të siguroheni që të gjitha informacionet që na furnizoni përmes USDVExperts.com, ose në lidhje me USDVExperts.com, janë të vërteta, të sakta, aktuale, të plota dhe jo mashtruese.

5 Regjistrimi dhe llogaritë
5.1 Për të qenë të ligjshëm për një llogari individuale në USDVExperts.com sipas këtij Seksioni 6, duhet të keni të paktën 16 vjeç.

5.2 Ju mund të regjistroheni për një llogari në USDVExperts.com duke plotësuar dhe paraqitur formularin e regjistrimit të llogarisë në USDVExperts.com, dhe duke klikuar në lidhjen e verifikimit në emailin që faqja e internetit do t’ju dërgojë.

5.3 Ju duhet të na njoftoni menjëherë me shkrim nëse bëheni të vetëdijshëm për çdo përdorim të paautorizuar të llogarisë tuaj.

5.4 Ju nuk duhet të përdorni llogarinë e ndonjë personi tjetër për të hyrë në faqen e internetit, përveç nëse keni lejen e shprehur të këtij personi për ta bërë atë.

6 ID dhe fjalëkalimet e përdoruesit

6.1 Nëse regjistroheni për një llogari në USDVExperts.com, US DV Experts do t’ju sigurojnë/do t’ju kërkohet të zgjidhni një ID të përdoruesit dhe fjalëkalimin.

6.2 ID e juaj e përdoruesit nuk duhet të jetë përgjegjës për të mashtruar dhe duhet të përputhet me rregullat e përmbajtjes të përcaktuara në Seksionin 10; ju nuk duhet të përdorni llogarinë tuaj ose ID e përdoruesit për ose në lidhje me falsifikimin e ndonjë personi.

6.3 Ju duhet ta mbani konfidencialin fjalëkalimin tuaj.

6.4 Ju duhet të na njoftoni me shkrim menjëherë nëse bëheni të vetëdijshëm për ndonjë zbulim të fjalëkalimit tuaj.

6.5 Ju jeni përgjegjës për çdo aktivitet në USDVExperts.com që rrjedh nga çdo dështim për të mbajtur të fshehtë fjalëkalimin tuaj, dhe mund të jetë përgjegjës për çdo humbje që rrjedhin nga një dështim i tillë.

7 Anulimi dhe pezullimi i llogarisë

7.1 US DV Experts mund:

(a) Pezullojne llogarinë tuaj;

(b) Anulojne llogarinë tuaj; dhe / ose

(c) Redaktojne detajet e llogarisë tuaj,Në çdo kohë në gjykimin tonë të vetëm pa paralajmërim ose sqarim.

7.2 Ju mund të anuloni llogarinë tuaj në USDVExperts.com duke kontaktuar mbështetjen tonë.

8 Përmbajtja juaj: licencë

8.1 Në këto terma dhe kushte, “përmbajtja juaj” nënkupton të gjitha punimet dhe materialet (duke përfshirë pa kufizim tekstin, grafikat, imazhet, materialin audio, materialin video, materialin audio-vizual, skriptet, programet kompjuterike dhe skedarët) që ju na paraqisni ose USDVExperts .com për ruajtje ose publikim në, përpunimin ose transmetimin përmes, USDVExperts.com.

8.2 Ju na jepni një licencë botërore, të pakthyeshme, jo-ekskluzive, për të përdorur, riprodhuar, ruajtur, përshtatur, botuar, përkthyer dhe shpërndarë përmbajtjen tuaj në çdo media ekzistuese ose të ardhshme / riprodhuar, ruajtur dhe botuar përmbajtjen tuaj në dhe në lidhje me këtë faqe interneti dhe çdo faqe interneti pasardhëse / riprodhuar, ruajtur dhe, me pëlqimin tuaj specifik, publikuar përmbajtjen tuaj në dhe në lidhje me këtë faqe interneti.

8.3 Ju na jepni të drejtën për të nën-licencuar të drejtat e licencuara në Seksionin 8.2.

8.4 Ju na jepni të drejtën për të ndërmarrë një veprim për shkeljen e të drejtave të licencuara në Seksionin 8.2.

8.5 Ju hiqni dorë nga të gjitha të drejtat tuaja morale në përmbajtjen tuaj në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi; dhe ju garantoni dhe përfaqësoni që të gjitha të drejtat e tjera morale në përmbajtjen tuaj janë hequr deri në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi.

8.6 Ju mund të ndryshoni përmbajtjen tuaj në masën e lejuar duke përdorur funksionalitetin e redaktimit të vënë në dispozicion në USDVExperts.com.

8.7 Pa paragjykuar të drejtat tona të tjera në këto kushte dhe kushte, nëse shkelni ndonjë dispozitë të këtyre kushteve dhe kushteve në çfarëdo mënyre, ose nëse Ekspertët e DV-së amerikane në mënyrë të arsyeshme dyshojnë se ju keni shkelur këto kushte dhe kushte në çfarëdo mënyre, Ekspertët e SHBA DV mund të fshijne, mos publikojne ose ndryshojne ndonjë ose të gjithë përmbajtjen tuaj.

9 Përmbajtja juaj: rregulla

9.1 Ju garantoni dhe përfaqësoni që përmbajtja juaj të jetë në përputhje me këto terma dhe kushte.

9.2 Përmbajtja juaj nuk duhet të jetë e paligjshme ose ilegale, nuk duhet të cenojë të drejtat ligjore të ndonjë personi dhe nuk duhet të jetë në gjendje të shkaktojë veprime juridike kundër ndonjë personi (në secilin rast në çdo juridiksion dhe sipas ndonjë ligji të zbatueshëm).

9.3 Përmbajtja juaj dhe përdorimi i përmbajtjes suaj nga ne në përputhje me këto terma dhe kushte, nuk duhet:

(a) Të jetë i rremë ose me qëllim të keq;

(b) Të jetë i pahijshëm ose i turpshëm;

(c) Të shkele çdo të drejtë të të drejtës së autorit, të drejtën morale, të drejtën e të dhënave, të drejtën e markës tregtare, të drejtën e dizajnit, të drejtën për të kaluar ose të drejtën tjetër të pronësisë intelektuale;

(d) Të shkele çdo të drejtë të besimit, të drejtës së privatësisë ose të drejtës sipas legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave;

(e) Të krijojë këshilla nga pakujdesia ose të përmbajë ndonjë deklaratë nga pakujdesia;

(f) Të krijojë një nxitje për të kryer një krim, udhëzime për kryerjen e një krimi ose promovimin e veprimtarisë kriminale;

(g) Të bëjë përçmim ndaj çdo gjykate, ose duke shkelur ndonjë urdhër gjykate;

(h) Të bëjë shkelje të urrejtjes racore ose fetare ose legjislacionit të diskriminimit;

(i) Të jetë blasfemues;

(j) Të bëjë shkelje të legjislacionit për sekretet zyrtare;

(k) Të shkelë çdo detyrim kontraktues që i detyrohet çdo personi;

(l) Të përshkruajë dhunën, në mënyrë të qartë, grafike ose falas;

(m) Të jetë pornografik, i turpshër, sugjerues ose seksualisht i qartë;

(n) Të jetë i pavërtetë, i rremë, i pasaktë ose mashtrues;
(o) Të përmbajë ndonjë udhëzim, këshillë ose informacion tjetër për të cilin mund të veprohet dhe që, nëse veprohet, mund të shkaktojë sëmundje, dëmtim ose vdekje, ose ndonjë humbje ose dëmtim tjetër;

(p) Të krijojë spam;

(q) Të jetë fyese, mashtruese, kërcënuese, abuzive, ngacmuese, antisociale, kërcënuese, e urryer, diskriminuese ose inflamatore; ose

(r) Të shkaktojë bezdi ose ankth të panevojshëm për çdo person.

10 Garanci të kufizuara

10.1 US DV Experts nuk garantojnë ose përfaqësojnë:

(a) Plotësine ose saktësine e informacionit të publikuar në USDVExperts.com;

(b) Që materiali në faqen e internetit të jetë i azhurnuar; ose

(c) Që uebfaqja ose ndonjë shërbim në uebfaqe do të mbetet i disponueshëm.

10.2 US DV Experts rezervojnë të drejtën për të ndërprerë ose ndryshuar cilindo ose të gjitha shërbimet e USDVExperts.com, dhe për të ndaluar botimin e USDVExperts.com, në çdo kohë në diskrecionin tonë vetëm pa ndonjë njoftim ose shpjegim; dhe ruaje në masën e parashikuar në mënyrë të shprehur ndryshe në këto terma dhe kushte, ju nuk do të keni të drejtë të paguani kompensim ose pagesa tjetër pas ndërprerjes ose ndryshimit të ndonjë shërbimi në internet, ose nëse US DV Experts ndalojnë botimin e faqes.

10.3 Në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi dhe duke iu nënshtruar nenit 11.1, Ekspertët e DV-së së SHBA përjashtojnë të gjitha përfaqësimet dhe garancitë në lidhje me lëndën e këtyre termave dhe kushteve, USDVExperts.com dhe përdorimin e USDVExperts.com.

10.4 US DV Experts nuk garantojnë dhe nuk mund të garantojnë fitimin e Lotarisë DV të Sh.B.A.

11 Kufizimet dhe përjashtimet e përgjegjësisë

11.1 Asgjë në këto terma dhe kushte nuk do të:

(a) Kufizoje ose përjashtoje çdo përgjegjësi për vdekjen ose dëmtimin personal që vjen nga pakujdesia;

(b) Kufizoje ose përjashtoje çdo përgjegjësi për mashtrim ose keqpërfaqësim;

(c) Kufizoje çdo detyrim në çfarëdo mënyre që nuk lejohet sipas ligjit në fuqi; ose

(d) Përjashtoje çdo detyrim që nuk mund të përjashtohet sipas ligjit në fuqi.

11.2 Kufizimet dhe përjashtimet e përgjegjësisë të përcaktuara në këtë nen 12 dhe gjetkë në këto terma dhe kushte:

(a) I nënshtrohen nenit 11.1; dhe

(b) Qeverisin të gjitha detyrimet që rrjedhin nën këto kushte dhe terma ose që kanë të bëjnë me lëndën e këtyre kushteve dhe termave, përfshirë detyrimet që rrjedhin nga kontrata, përfshirë pakujdesinë, dhe për shkeljen e detyrës ligjore.

11.3 Në masën që USDVExperts.com dhe informacioni dhe shërbimet në USDVExperts.com sigurohen falas, US DV Experts nuk do të jenë përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim të çfarëdo natyre.

11.4 US DV Experts nuk do të jenë përgjegjës për ju në lidhje me humbjet që vijnë nga ndonjë ngjarje apo ngjarje përtej kontrollit tonë të arsyeshëm.

11.5 US DV Experts nuk do të jenë përgjegjës për ju në lidhje me humbjet e biznesit, përfshirë (pa kufizim) humbjen ose dëmtimin e fitimeve, të ardhurave, përdorimit, prodhimit, kursimeve të parashikuara, biznesit, kontratave, mundësive tregtare ose emrit të mirë.

11.6 US DV Experts nuk do të jenë përgjegjës për ju në lidhje me ndonjë humbje ose korrupsion të të dhënave, bazës së të dhënave ose softuerit.

11.7 US DV Experts nuk do të jenë përgjegjës për ju në lidhje me ndonjë humbje ose dëmtim të veçantë, indirekt ose me pasojë.

11.8 Ju pranoni që US DV Experts kanë një interes të kufizojnë përgjegjësinë personale të oficerëve dhe punonjësve tanë dhe, duke pasur parasysh këtë interes, ju pranoni që US DV Experts janë një subjekt me përgjegjësi të kufizuar; ju pranoni që ju nuk do të paraqisni ndonjë pretendim personalisht kundër oficerëve tanë ose punonjësve në lidhje me humbjet që ju vuani në lidhje me faqen e internetit ose këto kushte dhe terma (kjo natyrisht nuk do të kufizojë ose përjashtojë përgjegjësinë e njësisë me përgjegjësi të kufizuar vetë për veprimet dhe mosveprimet e oficerëve dhe punonjësve tanë).

11.9 Në momentin që aplikimi juaj azhurnohet me të gjitha informacionet e nevojshme dhe është në proces, ne nuk do t’ju ofrojmë asnjë rimbursim.

12 Shkelje të këtyre termave dhe kushteve

12.1 Pa paragjykuar të drejtat tona të tjera në këto kushte dhe kushte, nëse i shkelni këto kushte dhe kushte në çfarëdo mënyre, ose nëse US DV Experts në mënyrë të arsyeshme dyshojnë se ju keni shkelur këto terma dhe kushte në çfarëdo mënyre, US DV Experts mund:

(a) T’iu dërgojne një ose më shumë paralajmërime zyrtare;

(b) Pezulloje përkohësisht qasjen tuaj në USDVExperts.com;

(c) Ju ndalon në mënyrë të përhershme hyrjen në USDVExperts.com;

(d) Bllokoje kompjuterët duke përdorur adresën tuaj IP nga qasja në USDVExperts.com;

(e) Kontaktoje cilindo ose të gjithë ofruesit e shërbimit tuaj të internetit dhe kërkoje që ata të bllokojnë hyrjen tuaj në USDVExperts.com;

(f) Filloje veprime juridike kundër jush, qoftë për shkelje të kontratës, ose në ndonjë mënyrë tjetër; dhe/ose

(g) Pezulloje ose fshije llogarinë tuaj në USDVExperts.com.

12.2 Kur ekspertët amerikanë të DV-së pezullojnë ose ndalojnë ose bllokojnë hyrjen tuaj në USDVExperts.com ose një pjesë të USDVExperts.com, nuk duhet të bëni asnjë veprim për të anashkaluar një pezullim ose ndalim ose bllokim të tillë (duke përfshirë pa kufizime krijimin dhe/ose përdorimin e një llogarie të ndryshme ).

12.3 US DV Experts nuk ofrojnë asnjë formë të kompensimit. Nëse i respektoni këto terma dhe kushte, mund t’ju kërkohet të dëmshpërbleni US DV Experts.

13 Variacioni

13.1 US DV Experts mund të rishikojnë këto terma dhe kushte herë pas here.

13.2 Termat dhe kushtet e rishikuara do të zbatohen për përdorimin e USDVExperts.com që nga data e publikimit të kushteve dhe kushteve të rishikuara në faqen e internetit, dhe me këtë heqin dorë nga çdo e drejtë për të cilën mund të keni nevojë të njoftoheni, ose të pranoni pëlqimin, rishikime të këtyre termave dhe kushteve. / US DV Experts do t’ju japin njoftim me shkrim për çdo rishikim të këtyre termave dhe kushteve, dhe termat dhe kushtet e rishikuara do të zbatohen për përdorimin e USDVExperts.com nga data që US DV Experts ju japin një njoftim të tillë; nëse nuk jeni dakord me termat dhe kushtet e rishikuara, duhet të ndaloni përdorimin e USDVExperts.com.

13.3 Nëse i keni dhënë marrëveshjen tuaj të shprehur me këto terma dhe kushte, US DV Experts do të kërkojnë marrëveshjen tuaj të shprehur për çdo rishikim të këtyre kushteve dhe kushteve; dhe nëse nuk jepni marrëveshjen tuaj të shprehur me termat dhe kushtet e rishikuara brenda një periudhe kohore siç mund të specifikojnë US DV Experts, US DV Experts do të çaktivizojnë ose fshijnë llogarinë tuaj në faqen e internetit, dhe ju duhet të ndaloni përdorimin e internetit.

14 Caktimi

14.1 Ju pranoni që US DV Experts mund të caktojnë, transferojnë, nën-kontraktojnë ose ndryshe të merren me të drejtat dhe/ose detyrimet tona sipas këtyre kushteve dhe termave.

14.2 Ju nuk mund të caktoni, transferoni, nën-kontraktonië me pëlqimin paraprak me shkrim ose ndryshe të merreni me ndonjë nga të drejtat tuaja dhe/ose detyrimet tuaja nën këto kushte dhe terma.

15 Ndërprerja

15.1 Nëse një dispozitë e këtyre termave dhe kushteve përcaktohet nga çdo gjykatë ose autoritet tjetër kompetente si e paligjshme dhe/ose e pazbatueshme, dispozitat e tjera do të vazhdojnë në fuqi.

15.2 Nëse ndonjë dispozitë e paligjshme dhe/ose e pa zbatueshme e këtyre kushteve dhe kushteve do të ishte e ligjshme ose e zbatueshme nëse një pjesë e saj ishte fshirë, ajo pjesë do të konsiderohet të fshihet, dhe pjesa tjetër e provizionit do të vazhdojë në fuqi.

16 Të drejtat e palës së tretë

16.1 Këto kushte dhe terma janë për përfitimin tonë dhe përfitimin tuaj, dhe këto terma dhe kushte nuk kanë për qëllim të përfitojnë ose të jenë të zbatueshëm nga ndonjë palë e tretë.

16.2 Ushtrimi i të drejtave të palëve në këto kushte dhe kushte nuk i nënshtrohet pëlqimit të ndonjë pale të tretë.

17 Marrëveshja e plotë

17.1 Në varësi të Seksionit 11.1, këto terma dhe kushte, së bashku me politikën tonë të privatësisë dhe cookies, do të përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis jush dhe nesh në lidhje me përdorimin tuaj të USDVExperts.com dhe do të shfuqizojnë të gjitha marrëveshjet e mëparshme midis jush dhe nesh në lidhje me përdorimi juaj i USDVExperts.com.

18 Shpalosjet ligjore dhe rregullatore

18.1 Ekspertët amerikanë të DV pajtohen në kodin(et) e sjelljes, të cilat mund të konsultohen në formë elektronike në Support@usdvexperts.com

18.2 Numri ynë i TVSH-së është numri.

19 Tarifat dhe Pagesat

19.1 Cmimet janë në Dollarë të Shteteve të Bashkuara dhe të gjitha pagesa do të jenë procese në monedhën USD.

19.2 Dikush mund të blejë vetëm një aplikim, sipas statusit të tyre martesor si më poshtë:

  • Dorëzimi për 1 vit si një aplikant i vetëm: 90 dollarë
  • Dorëzimi për 2 vjet si një aplikant i vetëm: 160 dollarë
  • Dorëzimi për 4 vjet si një aplikant i vetëm: 280 dollarë
  • Dorëzimi për 10 vjet si një aplikant i vetëm: 700 dollarë
  • Dorëzimi për 1 vit si Aplikues i Martuar: 160 dollarë
  • Dorëzimi për 2 vjet si Aplikues i Martuar: 280 dollarë
  • Dorëzimi për 4 vjet si Aplikues i Martuar: 450 dollarë
  • Dorëzimi për 10 vjet si Aplikues i Martuar: 800 dollarë

19.3 Pas blerjes tuaj, Ne ju rekomandojmë që mbajtësi i kartelave të printojë të gjitha të dhënat e transaksionit, rregullat dhe rregulloret mbi tregtimin dhe mënyrat e pagesës, në mënyrë që të shmangin mosmarrëveshjet në një kohë të mëvonshme dhe t’i mbaje ato në një vend lehtësisht të arritshëm.

20 Detajet tona

20.1 Kjo faqe në internet është në pronësi dhe operohet nga Cloud Techs Solutions Ltd.

20.2 Cloud Techs Solutions Ltd është regjistruar në Hungari nën numrin e regjistrimit 0109321315, dhe zyra jonë e regjistruar është në Wesselenyi Utca 66, FSZT 1, 1077, Budapest, Hungari.

20.3 Mund të na kontaktoni duke shkruar në adresën e biznesit të dhënë më lart, duke përdorur formularin e kontaktit të USDVExperts.com, me email në Support@usdvexperts.com ose me telefon në + 1-786-2501932.

Politika anti-spam

1 Hyrje

1.1 Në kontekstin e mesazheve elektronike, “spam” nënkupton mesazhe të pakërkuara ose jo-diskriminuese, të dërguara në mënyrë tipike për një qëllim tregtar.

1.2 US DV Experts kanë një politikë me tolerance zero ndaj spameve.

2 Filtrimi i spamit

2.1 Sistemet tona të mesazheve skanojnë automatikisht të gjitha emailet në hyrje dhe mesazhet e tjera dhe filtrojnë mesazhet që duket se janë spam.

2.2 Ekspertët amerikanë të DV-së gjithashtu mund të raportojnë emailin në hyrje si spam. Kjo mund të rezultojë në adresat IP dhe emrat e domain-ve të listës së zezë.

3 Probleme me filtrimin e spamit

3.1 Asnjë sistem i filtrimit të mesazheve nuk është 100% i saktë, dhe herë pas here mesazhet legjitime do të filtrohen nga sistemet tona.

3.2 Nëse besoni se një mesazh i ligjshëm që keni dërguar është filtruar nga sistemet tona, ju lutemi kontaktoni marrësin e mesazhit me një mënyrë tjetër.

3.3 Ju mund të zvogëloni rrezikun e një mesazhi që kapet nga filtrat e spamit nga:

(a) Dërgimi i mesazhit në tekst të thjeshtë (në vend, ose përveç HTML);

(b) Heqja e të gjitha bashkëngjitjeve të mesazheve;

(c) Shmangia e terminologjisë dhe stilimi i tekstit që përdoret zakonisht nga spammers; dhe/ose

(d) Sigurimi se mesazhet tuaja janë skanuar për malware para dërgimit.

4 Spam i përdoruesit

4.1 Përdoruesit nuk duhet të përdorin objektin tonë të mesazheve ose ndonjë nga shërbimet tona të tjera për të ruajtur, kopjuar, dërguar, transmetuar ose shpërndarë spam.

4.2 Dispozitat e plota në lidhje me përdorimin e objektit tonë të mesazheve përcaktohen në termat dhe kushtet e përdorimit të USDVExperts.com.

5 Marrja e mesazheve të padëshiruara nga ne

5.1 Në rast se merrni ndonjë mesazh nga ne ose të dërgoni duke përdorur sistemet tona që mund të konsiderohen si spam, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur detajet më poshtë dhe çështja do të hetohet.

6 Variacioni

6.1 US DV Experts mund të ndryshojnë këtë politikë në çdo kohë duke publikuar një version të ri në USDVExperts.com.

7 Detajet tona

7.1 Kjo faqe në internet është në pronësi dhe operohet nga Cloud Techs Solutions Ltd.

7.2 US DV Experts janë regjistruar në Hungari nën numrin e regjistrimit 0109321315, dhe zyra jonë e regjistruar është në Wesselenyi Utca 66, FSZT 1, 1077, Budapest, Hungari.

7.3 Ju mund të na kontaktoni duke shkruar në adresën e biznesit të dhënë më lart, duke përdorur formularin e kontaktit usdvexperts.com, me email në Support@usdvexperts.com ose me telefon në + 1-786-2501932.

Politika e cookies

1 Google Analytics

1.1 US DV Experts përdorin Google Analytics për të analizuar përdorimin e USDVExperts.com.

1.2 Ofruesi ynë i shërbimit të analitikës gjeneron informacione statistikore dhe të tjera në lidhje me përdorimin e faqes në internet me anë të cookies.

1.3 Cookies të analitikës të përdorura nga USDVExperts.com kanë emrat e mëposhtëm: _utma, _utmb, _utmc dhe _utmz

1.4 Informacioni i gjeneruar në lidhje me USDVExperts.com është përdorur për të krijuar raporte në lidhje me përdorimin e USDVExperts.com.

1.5 Politika e privatësisë e ofruesit të shërbimit tonë analitik është në dispozicion në: http://www.google.com/policies/privacy/.

2 Detajet tona

2.1 Kjo faqe në internet është në pronësi dhe operohet nga Cloud Techs Solutions Ltd.

2.2 Ekspertët e SHBA DV janë të regjistruar në Hungari nën numrin e regjistrimit 0109321315, dhe zyra jonë e regjistruar është në Wesselenyi Utca 66, FSZT 1, 1077, Budapest, Hungari.

2.3 Mund të na kontaktoni duke shkruar në adresën e biznesit të dhënë më lart, duke përdorur formularin e kontaktit të usdvexperts.com, me email në Support@usdvexperts.com ose me telefon në + 1-786-2501932.

Njoftim për të drejtat e autorit

1 Njoftim për të drejtat e autorit

1.1 Mirë se vini në USDVExperts.com. US DV ExpertsShërbimi ofron paraqitjen e suksesshme të një hyrje në programin e lotarisë DV të SHBA e cila përfshin një koleksion të të dhënave dhe kualifikimin e hyrjes së aplikantit në program, sipas kërkesave të Departamentit Amerikan të Shtetit.

1.2 Të drejtat e autorit (c) 2015, Cloud Techs Solutions Ltd.

1.3 Në varësi të dispozitave të shprehura të këtij njoftimi:(a) Ne, së bashku me licencuesit tanë, zotërojmë dhe kontrollojmë të gjitha të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale në USDVExperts.com dhe materialin në USDVExperts.com; dhe

(a) Ne, së bashku me licencuesit tanë, zotërojmë dhe kontrollojmë të gjitha të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale në USDVExperts.com dhe materialin në USDVExperts.com; dhe

(b) Të gjitha të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale në USDVExperts.com dhe materiali në USDVExperts.com janë të rezervuar.

2 Licencë për të drejtat e autorit

2.1 Ju mund:

(a) Shikoni faqen nga USDVExperts.com në një shfletues në internet;

(b) Shkarkoni faqen nga USDVExperts.com për caching në një shfletues në internet;

(c) Printoni faqen nga USDVExperts.com;

(d) Përdorni shërbimet USDVExperts.com me anë të një shfletuesi në internet, Në varësi të dispozitave të tjera të këtij njoftimi.

2.2 Përveç siç lejohet shprehimisht nga dispozitat e tjera të këtij njoftimi, nuk duhet të shkarkoni asnjë material nga USDVExperts.com ose të ruani ndonjë material të tillë në kompjuterin tuaj.

2.3 Ju mund të përdorni vetëm USDVExperts.com për qëllimet tuaja personale dhe të biznesit, dhe nuk duhet të përdorni USDVExperts.com për ndonjë qëllim tjetër.

2.4 Përveç siç lejohet shprehimisht nga ky njoftim, ju nuk duhet të modifikoni ose modifikoni ndryshe ndonjë material në USDVExperts.com.

2.5 Nëse nuk zotëroni ose kontrolloni të drejtat përkatëse në material, nuk duhet të:

(a) Ripublikoni materiale nga USDVExperts.com (përfshirë republikimin në një uebfaqe tjetër);

(b) Shisni, merrni me qira ose nën licencë materiale nga USDVExperts.com;

(c) Tregoni çdo material nga USDVExperts.com në publik;

(d) Shfrytëzoni materialin nga USDVExperts.com për një qëllim tregtar; ose

(e) Rishpërndani materialin nga USDVExperts.com.

3 Përdorim i pranueshëm

3.1 Ju nuk duhet të:

(a) Përdorni USDVExperts.com në çfarëdo mënyre ose ndërmerrni ndonjë veprim që shkakton, ose mund të shkaktojë dëme në faqen e internetit ose dëmtim të performancës, disponueshmërisë ose mundësisë së hyrjes në internet;

(b) Përdorni USDVExperts.com në çfarëdo mënyre që është e paligjshme, ilegale, mashtruese ose e dëmshme, ose në lidhje me ndonjë qëllim ose veprimtari të paligjshme, ilegale, mashtruese ose të dëmshme;

(c) përdorni USDVExperts.com për të kopjuar, ruajtur, pritur, transmetuar, dërguar, përdorur, publikuar ose shpërndarë çfarëdo materiali i cili përbëhet nga (ose është i lidhur me) çdo spyware, virus kompjuterik, Trojan horse,worm, keystroke logger, rootkit ose programe të tjera kompjuterike me qëllim të keq; ose

(d) Kryeni çdo veprimtari sistematike ose të automatizuar të mbledhjes së të dhënave (përfshirë pa skrapime të kufizimeve, minierimin e të dhënave dhe nxjerrjen e të dhënave) në ose në lidhje me USDVExperts.com pa pëlqimin tonë të shprehur me shkrim.

4 Raportoni abuzimin

4.1 Nëse mësoni për ndonjë material ose veprimtari të paligjshme në USDVExperts.com, ose ndonjë material ose veprimtari që shkel këtë njoftim, ju lutemi na tregoni.

4.2 Mund të na njoftoni me email ose duke përdorur formularin tonë të raportimit të abuzimit.

5 Zbatimi i të drejtës së autorit

5.1 US DV Experts e konsiderojnë shumë seriozisht mbrojtjen e të drejtave të autorit.

5.2 Nëse US DV Experts zbulojnë se keni përdorur materialet tona për të drejtat e autorit në kundërshtim me licencën e përcaktuar në këtë njoftim, Ekspertët e DV-së amerikane mund të sjellin procedura ligjore kundër jush, duke kërkuar dëmtime monetare dhe / ose një urdhër për t’ju ndaluar përdorimin e atyre materialeve. Ju gjithashtu mund të urdhëroheni të paguani shpenzime juridike.

6 Leje

6.1 Ju mund të kërkoni leje për të përdorur materialet e të drejtave të autorit në USDVExperts.com duke na shkruar me email ose postë, duke përdorur detajet e kontaktit të publikuara në faqen e internetit.

Politika e lidhjes

1 Hyrje

1.1 US DV Experts mirëpresin lidhje me USDVExperts.com të bëra në përputhje me kushtet e kësaj politike.

1.2 Kjo politikë ka për qëllim t’ju ndihmojë kur lidheni me USDVExperts.com. / Duke përdorur USDVExperts.com ju pranoni të bindeni nga dispozitat e kësaj politike.

2 Lidhje me USDVExperts.com

2.1 Lidhjet që tregojnë për USDVExperts.com nuk duhet të jenë mashtruese.

2.2 Teksti i përshtatshëm për lidhje gjithmonë duhet të përdoret në linqet që tregojnë për USDVExperts.com.

2.3 Herë pas here US DV Experts mund të azhurnojnë strukturën e URL të USDVExperts.com dhe, përveç nëse US DV Experts bien dakord me shkrim ndryshe, të gjitha lidhjet duhet të tregojnë për USDVExperts.com.

2.4 Ju nuk duhet të përdorni logon tonë për t’u lidhur me USDVExperts.com (ose ndryshe) pa lejen tonë të shprehur me shkrim.

2.5 Ju nuk duhet të lidheni me USDVExperts.com duke përdorur ndonjë teknikë të linjës lidhëse.

2.6 Ju nuk duhet të krijoni përmbajtjen e USDVExperts.com ose të përdorni ndonjë teknologji të ngjashme në lidhje me përmbajtjen e faqes në internet.

3 Lidhje nga USDVExperts.com

3.1 USDVExperts.com përfshin lidhje në faqet e internetit të tjera që zotërohen dhe operohen nga palë të treta; lidhjet e tilla nuk janë rekomandime.

3.2 US DV Experts nuk kanë asnjë kontroll mbi përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta, dhe Ekspertët e SHBA DV nuk pranojnë asnjë përgjegjësi për ta ose për ndonjë humbje ose dëmtim që mund të lindë nga përdorimi juaj i tyre.

4 Heqja e lidhjeve

4.1 Ju pranoni që nëse Ekspertët e SHBA DV kërkojnë fshirjen e një lidhjeje për USDVExperts.com që është nën kontrollin tuaj, ju do të fshini lidhjen menjëherë.

4.2 Nëse dëshironi që ne të heqim një lidhje me USDVExperts.com që është e përfshirë në këtë faqe në internet, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur detajet e kontaktit më poshtë. Në qoftë se nuk keni të drejtë ligjore të kërkoni heqjen, heqja e tillë do të jetë në diskrecionin tonë.

5 Ndryshimi

5.1 US DV Experts mund të ndryshojnë këtë politikë në çdo kohë duke publikuar një version të ri në USDVExperts.com.

6 Detajet tona

6.1 Kjo faqe në internet është në pronësi dhe operohet nga Cloud Techs Solutions Ltd.

6.2 US DV Experts janë të regjistruar në Hungari nën numrin e regjistrimit 0109321315, dhe zyra jonë e regjistruar është në Wesselenyi Utca 66, FSZT 1, 1077, Budapest, Hungari.

6.3 Ju mund të na kontaktoni duke shkruar në adresën e biznesit të dhënë më lart, duke përdorur formularin e kontaktit të USDVExperts.com, me email në Support@usdvexperts.com ose me telefon në + 1-786-2501932.

Përgjegjësia në internet

1 Hyrje

1.1 Ky mohim do të rregullojë përdorimin tuaj të USDVExperts.com.

1.2 Duke përdorur USDVExperts.com, ju e pranoni këtë mohim në mënyrë të plotë; në përputhje me rrethanat, nëse nuk jeni dakord me këtë mohim ose ndonjë pjesë të kësaj mohimi, nuk duhet të përdorni USDVExperts.com.

2 Njoftim për të drejtat e autorit

2.1 Të drejtat e autorit (c) 2015, Cloud Techs Solutions Ltd.

2.2 Në varësi të dispozitave të shprehura të këtij mohimi:

(a) Ne, së bashku me licencuesit tanë, zotërojmë dhe kontrollojmë të gjitha të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale në USDVExperts.com dhe materialin në USDVExperts.com; dhe

(b) Të gjitha të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale në USDVExperts.com dhe materiali në USDVExperts.com janë të rezervuar.

3 Licencë për të përdorur faqen e internetit

3.1 Ju mund:

(a) Shikoni faqet nga USDVExperts.com në një shfletues në internet;

(b) Shkarkoni faqet nga USDVExperts.com një shfletues në internet; dhe

(c) Printoni faqet nga USDVExperts.com, Në varësi të dispozitave të tjera të kësaj mohimi.

3.2 Përveç siç lejohet shprehimisht nga Seksioni 3.1 ose dispozitat e tjera të kësaj mohimi, nuk duhet të shkarkoni asnjë material nga USDVExperts.com ose të ruani ndonjë material të tillë në kompjuterin tuaj.

3.3 Ju mund të përdorni vetëm USDVExperts.com për qëllimet tuaja personale dhe të biznesit, dhe nuk duhet të përdorni USDVExperts.com për qëllime të tjera.

3.4 Nëse nuk zotëroni ose kontrolloni të drejtat përkatëse në material, nuk duhet të:

(a) Ripublikoni materiale nga USDVExperts.com (përfshirë republikimin në një uebfaqe tjetër);

(b) Shisni, merrni me qira ose nën licencë materiale nga USDVExperts.com;

(c) Tregoni çdo material nga USDVExperts.com në publik;

(d) Shfrytëzoni materialin nga USDVExperts.com për një qëllim tregtar; ose

(e) Rishpërndani materialin nga USDVExperts.com.

3.5 US DV Experts rezervojnë të drejtën për të kufizuar qasjen në zonat e USDVExperts.com, ose në të vërtetë tërë faqen tonë të internetit, sipas gjykimit tonë; ju nuk duhet të anashkaloni ose të përpiqeni të anashkaloni çdo masë kufizimi të hyrjes në USDVExperts.com.

4 Përdorim i pranueshëm

4.1 Ju nuk duhet të:

(a) Përdorni USDVExperts.com në çfarëdo mënyre ose ndërmerrni ndonjë veprim që shkakton, ose mund të shkaktojë dëme në faqen e internetit ose dëmtim të performancës, disponueshmërisë ose mundësisë së hyrjes në internet;

(b) Përdorni USDVExperts.com në çfarëdo mënyre që është e paligjshme, ilegale, mashtruese ose e dëmshme, ose në lidhje me ndonjë qëllim ose veprimtari të paligjshme, ilegale, mashtruese ose të dëmshme

;(c) përdorni USDVExperts.com për të kopjuar, ruajtur, pritur, transmetuar, dërguar, përdorur, publikuar ose shpërndarë çfarëdo materiali i cili përbëhet nga (ose është i lidhur me) çdo spyware, virus kompjuterik, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit ose programe të tjera kompjuterike me qëllim të keq;

(d) Kryeni çdo veprimtari sistematike ose të automatizuar të mbledhjes së të dhënave (përfshirë pa skrapimin e kufizimeve, minierimin e të dhënave dhe nxjerrjen e të dhënave) në ose në lidhje me USDVExperts.com pa pëlqimin tonë të shprehur me shkrim

(e) Qasja ose ndërveprimi tjetër me USDVExperts.com duke përdorur çdo robot, merimangë ose mjete të tjera të automatizuara;

(f) Shkelni direktivat e përcaktuara në skedarin robots.txt për USDVExperts.com; ose

(g) Përdorni të dhënat e mbledhura nga USDVExperts.com për çdo veprimtari të marketingut të drejtpërdrejtë (përfshirë pa kufizim marketing me email, marketing SMS, telemarketing dhe postë të drejtpërdrejtë).

4.2 Ju nuk duhet të përdorni të dhënat e mbledhura nga USDVExperts.com për të kontaktuar individë, kompani ose persona ose entitete të tjera.

4.3 Ju duhet të siguroheni që të gjitha informacionet që na furnizoni përmes USDVExperts.com, ose në lidhje me USDVExperts.com, janë në përgjegjësinë tuaj dhe duhet të jenë të vërteta, të sakta, aktuale, të plota dhe jo mashtruese përndryshe ju mund të skualifikoheni. US DV Experts ose ndonjë palë e tretë nuk do të jenë përgjegjës për ndonjë keqinformim ose informacion të pasaktë dhe nuk janë përgjegjës për aplikantin para, gjatë ose pas fitimit të kartonit të gjelbër.

4.4 Duhet të keni parasysh që US DV Experts nuk janë një agjenci qeveritare. Ekspertët e SHBA DV janë një entitet joqeveritar që ofron shërbime të paguara me vlerë të shtuar për regjistrim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes programit të Lotarisë së Vizave të Diversitetit (“Lotaria DV”). Ju mund të aplikoni në programin e Lotarisë DV pa paguar asnjë tarifë në faqen e internetit të qeverisë së Shteteve të Bashkuara.

4.5 Përdorimi i shërbimit tonë nuk ju kualifikon automatikisht për të marrë një kartë jeshile dhe as nuk ju jep kokë më shumë se personat e tjerë të kualifikuar.

5 Garanci të kufizuara

5.1 Ekspertët amerikanë të DV nuk garantojnë ose përfaqësojnë:

(a) Plotësia ose saktësia e informacionit të publikuar në USDVExperts.com;

(b) Që materiali në faqen e internetit të jetë i azhurnuar; ose

(c) Që uebfaqja ose ndonjë shërbim në uebfaqe do të mbetet i disponueshëm.

5.2 Ekspertët e SHBA DV rezervojnë të drejtën të ndërpresin ose ndryshojnë cilindo ose të gjitha shërbimet e USDVExperts.com, dhe të ndalojnë botimin e USDVExperts.com, në çdo kohë në diskrecionin tonë vetëm pa ndonjë njoftim ose shpjegim; dhe kurseni në masën e parashikuar në mënyrë të shprehur ndryshe në këtë mohim, nuk do të keni të drejtë të merrni ndonjë kompensim ose pagesa tjetër pas ndërprerjes ose ndryshimit të ndonjë shërbimi në internet, ose nëse US DV Experts ndalojnë botimin e faqes në internet.

5.3 Në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi dhe duke iu nënshtruar nenit 6.1, Ekspertët e DV-së amerikane përjashtojnë të gjitha përfaqësimet dhe garancitë në lidhje me çështjen e kësaj mohimi, USDVExperts.com dhe përdorimin e USDVExperts.com.

6 Kufizimet dhe përjashtimet e përgjegjësisë

6.1 Asgjë në këtë mohim nuk do të:

(a) Kufizoje ose përjashtoje çdo përgjegjësi për vdekjen ose dëmtimin personal që vjen nga pakujdesia;

(b) Kufizoje ose përjashtoje çdo përgjegjësi për mashtrim ose keqpërfaqësim;

(c) Kufizoje çdo detyrim në çfarëdo mënyre që nuk lejohet sipas ligjit në fuqi; ose

(d) Përjashtoje çdo detyrim që nuk mund të përjashtohet sipas ligjit në fuqi.

6.2 Kufizimet dhe përjashtimet e përgjegjësisë të përcaktuara në këtë nen 7 dhe tjeterkund në këtë mohim:

(a) I nënshtrohen nenit 6.1; dhe

(b) Qeverisnin të gjitha detyrimet që rrjedhin nën këtë mohim ose që kanë të bëjnë me çështjen e këtij mohimi, përfshirë detyrimet që rrjedhin nga kontrata, në tortime (përfshirë pakujdesinë) dhe për shkeljen e detyrës ligjore.

6.3 Në masën që USDVExperts.com dhe informacionet dhe shërbimet në USDVExperts.com, US DV Experts nuk do të jenë përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim të çfarëdo natyre.

6.4 US DV Experts nuk do të jenë përgjegjës për ju në lidhje me humbjet që vijnë nga ndonjë ngjarje apo ngjarje përtej kontrollit tonë të arsyeshëm.

6.5 US DV Experts nuk do të jenë përgjegjës për ju në lidhje me humbjet e biznesit, përfshirë (pa kufizim) humbjen ose dëmtimin e fitimeve, të ardhurave, të ardhurave, përdorimit, prodhimit, kursimeve të parashikuara, biznesit, kontratave, mundësive tregtare ose emrit të mirë.

6.6 US DV Experts nuk do të jenë përgjegjës për ju në lidhje me ndonjë humbje ose korruptim të të dhënave, bazave të të dhënave ose softuerëve.

6.7 US DV Experts nuk do të jenë përgjegjës për ju në lidhje me ndonjë humbje ose dëmtim të veçantë, indirekt ose pasojë.

6.8 Ju pranoni që US DV Experts kanë interes të kufizojnë përgjegjësinë personale të oficerëve dhe punonjësve tanë dhe, duke pasur parasysh atë interes, ju pranoni që US DV Experts janë një entitet me përgjegjësi të kufizuar; ju pranoni që ju nuk do të paraqisni ndonjë pretendim personalisht kundër oficerëve tanë ose punonjësve në lidhje me humbjet që ju pësoni në lidhje me faqen e internetit ose këtë mohim (kjo natyrisht nuk do të kufizojë ose përjashtojë përgjegjësinë e vetë subjektit me përgjegjësi të kufizuar për aktet dhe lëshimet e oficerëve dhe punonjësve tanë).

7 Ndryshimi

7.1 Ekspertët e SHBA DV mund të rishikojnë këtë mohim herë pas here.

7.2 Refuzimi i rishikuar do të zbatohet për përdorimin e USDVExperts.com që nga koha e publikimit të mohimit të rishikuar në faqen e internetit.

8 Ndërprerja

8.1 Nëse një dispozitë e kësaj mohimi përcaktohet nga ndonjë gjykatë ose autoritet tjetër kompetente si e paligjshme dhe / ose e pazbatueshme, dispozitat e tjera do të vazhdojnë në fuqi.

8.2 Nëse ndonjë dispozitë e paligjshme dhe / ose e pa zbatueshme e kësaj mohimi do të ishte e ligjshme ose e zbatueshme nëse një pjesë e saj ishte fshirë, ajo pjesë do të konsiderohet të fshihet, dhe pjesa tjetër e provizionit do të vazhdojë në fuqi.

9 Shpalosjet ligjore dhe rregullatore

9.4 Ekspertët amerikanë të DV pajtohen në kodin(et) e sjelljes, të cilat mund të konsultohen në formë elektronike në Support@USDVExperts.com

9.5 Numri ynë i TVSH-së është numri.

10 Detajet tona

10.1 Kjo faqe në internet është në pronësi dhe operohet nga Cloud Techs Solutions Ltd.

10.2 Ekspertët e SHBA DV janë regjistruar në Hungari nën numrin e regjistrimit 0109321315, dhe zyra jonë e regjistruar është në Wesselenyi Utca 66, FSZT 1, 1077, Budapest, Hungari.

10.3 Ju mund të na kontaktoni duke shkruar në adresën e biznesit të dhënë më lart, duke përdorur formularin e kontaktit të USDVExperts.com, me email në Support@USDVExperts.com ose me telefon në + 1-786-2501932.

© Të drejtat e autorit 2015-2016 USDVEXperts.com Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet riprodhimi tërësisht ose pjesërisht pa leje. Uebfaqja e USDVEXperts.com është një kompani private dhe nuk është e lidhur me qeverinë e Shteteve të Bashkuara në asnjë mënyrë (DV Lottery Official Faqe). Uebfaqja e USDVExperts.com është në pronësi të kompanisë së BE, Cloud Techs Solutions Ltd Pl