Politika e privatësisë

 

1 Hyrje

1.1 US DV Experts janë të angazhuar të ruajnë privatësinë e vizitorëve të usdvexperts.com; në këtë politikë US DV Experts shpjegojnë se si US DV Experts do t’i trajtojnë informacionet tuaja personale.

1.2 US DV Experts do t’ju kërkojnë të pajtoheni me përdorimin tonë të cookies në përputhje me kushtet e kësaj politike kur vizitoni për herë të parë në usdvexperts.com. / Duke përdorur usdvexperts.com dhe duke rënë dakord për këtë politikë, ju pranoni përdorimin tonë të cookies në përputhje me kushtet e kësaj politike.

2 Mbledhja e informacionit personal

2.1 US DV Expertsmund të mbledhin, ruajnë dhe përdorin llojet e mëposhtme të informacionit personal;

(a) Informacione rreth kompjuterit tuaj dhe rreth vizitave tuaja dhe përdorimit të kësaj faqe interneti (përfshirë adresën tuaj IP, vendndodhjen gjeografike, llojin dhe versionin e shfletuesit, sistemin operativ, burimin e referimit, kohëzgjatjen e vizitës, shikimet e faqes dhe shtigjet e navigimit të faqes në internet);

(b) Informacioni që ju na jepni kur regjistroheni në usdvexperts.com (përfshirë numrin tuaj të telefonit, adresën e postës elektronike, emrin, emrin, mbiemrin, datën e lindjes, vendin e lindjes, statusin martesor, nivelin e arsimit, profesionin dhe vitet e përvojës , nese keni një precedent penal, të ardhura mujore të vlerësuara, dhe detaje të mënyrës së pagesës);

(c) Informacionet që ju jepni kur plotësoni profilin tuaj në usdvexperts.com (përfshirë numrin tuaj të telefonit, adresën e postës elektronike, emrin, emrin e mesëm, mbiemrin, datën e lindjes, vendin e lindjes, statusin martesor, nivelin e arsimit, profesionin dhe vitet e përvojës , nese keni një precedent penal, të ardhura mujore të vlerësuara, dhe detaje të mënyrës së pagesës);

(d) Informacionin që ju na jepni për qëllimin e pajtimit në njoftimet tona të postës elektronike dhe / ose gazetat (përfshirë emrin dhe adresën tuaj të postës elektronike);

(e) Informacionin që ju na jepni kur përdorni shërbimet në usdvexperts.com, ose që gjenerohen gjatë përdorimit të atyre shërbimeve (përfshirë kohën, frekuencën dhe modelin e përdorimit të shërbimit;

(f) Informacion në lidhje me çdo blerje që ju bëni për rishikimin, korrigjimin dhe paraqitjen e një aplikacioni të saktë për hyrje në programin e lotarisë DV USD ose ndonjë transaksion tjetër që hyni përmes usdvexperts.com (përfshirë emrin, adresën tuaj, numrin e telefonit, adresa e postës elektronike dhe mënyra e pagesës;

(g) Informacione të përfshira ose që lidhen me çdo komunikim që ju na dërgoni ose dërgoni përmes usdvexperts.com (përfshirë përmbajtjen e komunikimit dhe të dhënat meta të lidhura me komunikimin);

(i)cdo informacion tjetër personal që ju vendosni të na dërgoni;

2.2 Para se të na zbuloni informacionin personal të një personi tjetër, duhet të merrni pëlqimin e këtij personi si për zbulimin ashtu edhe për përpunimin e këtij informacioni personal në përputhje me këtë politikë.

3 Përdorimi i informacionit tuaj personal

3.1 Informacioni personal i paraqitur tek ne përmes usdvexperts.com do të përdoret për qëllimet e specifikuara në këtë politikë ose në Faqet përkatëse të faqes në internet.

3.2 US DV Experts mund të përdorin informacionin tuaj personal për:

(a) Administrimin r usdvexperts.com dhe biznesit;

(b) Personalizimin e usdvexperts.com për ju;

(c) Mundësimin e përdorimit tuaj të shërbimeve të disponueshme në usdvexperts.com;

(d)Regjistrimin për programin e lotarisë USD DV përmes usdvexperts.com;

(e) Furnizimin për ju shërbime të blera përmes usdvexperts.com;

(f) Dërgoje deklarata, fatura dhe kujtesë pagese për ju dhe mbledhin pagesa nga ju;

(g) Dërgoje komunikime komerciale jo-marketingu;

(h) Dërgoje njoftime me email që keni kërkuar posaçërisht;

(i) Dërgoje buletinin tonë të postës elektronike, nëse e keni kërkuar atë (mund të na informoni në çdo kohë nëse nuk keni më nevojë për gazetën);

(j) Dërgoje komunikime të marketingut në lidhje me biznesin tonë ose bizneset e palëve të treta të zgjedhura me kujdes, të cilat US DV Experts mendojnë se mund t’ju interesojnë, me postë ose, ku keni rënë dakord posaçërisht për këtë, me email ose teknologji të ngjashme ( mund të na informoni në çdo kohë nëse nuk keni më nevojë për komunikime të marketingut);

(k) Siguroje palëve të treta informacion statistikor për përdoruesit tanë (por ato palë të treta nuk do të jenë në gjendje të identifikojnë ndonjë përdorues individual nga ai informacion);

(l)Të merret me pyetje dhe ankesa të bëra nga ose për ju në lidhje me usdvexperts.com;

(m) Mbaje të sigurta usdvexperts.com dhe parandaloje mashtrimin;

(n) Verifikoje pajtueshmërinë me termat dhe kushtet që rregullojnë përdorimin e usdvexperts.com (përfshirë monitorimin e mesazheve private të dërguara përmes shërbimit të mesazheve private usdvexperts.com

3.3 Nëse paraqisni informacione personale për publikim në usdvexperts.com, US DV Experts do të publikojnë dhe përndryshe do ta përdorin atë informacion në përputhje me licencën që na jepni.

3.4 US DV Experts nuk do të japin, pa pëlqimin tuaj të shprehur, informacionin tuaj personal tek ndonjë palë e tretë me qëllim të marketingut të drejtpërdrejtë të tyre ose të ndonjë palë tjetër.

3.5 Të gjitha transaksionet financiare të usdvexperts.com trajtohen përmes ofruesit tonë të shërbimeve të pagesave, SafeCharge & Zotapay. Ju mund të rishikoni politikën e privatësisë së ofruesve në safecharge.com ose zotapay.com. Ekspertët amerikanë të DV do të ndajnë informacionin me ofruesin tonë të shërbimeve të pagesave vetëm në masën e nevojshme për qëllime të përpunimit të pagesave që ju bëni përmes usdvexperts.com, duke rimbursuar pagesa të tilla dhe duke u marrë me ankesa dhe pyetje në lidhje me pagesa dhe kthime të tilla.

4 Zbulimi i informacionit personal

4.1 US DV Experts mund të bëjnë të ditur informacionin tuaj personal tek secili nga punonjësit tanë, oficerët, siguruesit, këshilltarët profesionistë, agjentët, furnitorët ose nënkontraktuesit për aq sa është i nevojshëm në mënyrë të arsyeshme për qëllimet e përcaktuara në këtë politikë.

4.2 US DV Experts mund të bëjnë të ditur informacionin tuaj personal për cilindo anëtar të grupit tonë të kompanive (kjo nënkupton filialet tona, kompaninë tonë mbajtëse të fundit dhe të gjitha filialet e saj) aq sa është e nevojshme për qëllime të përcaktuara në këtë politikë.

4.3 US DV Experts mund të japin informacionin tuaj personal:

(a) Në masën që US DV Experts u kërkohet ta bëjnë këtë me ligj;

(b) në lidhje me çdo proces gjyqësor në vazhdim ose të ardhshëm;

(c) Për të krijuar, ushtruar ose mbrojtur të drejtat tona ligjore (përfshirë dhënien e informacionit për të tjerët për qëllime të parandalimit të mashtrimit dhe zvogëlimit të rrezikut të kredisë);

(d) Blerësit (ose blerësi i ardhshëm) i ndonjë biznesi ose pasurie që US DV Experts janë duke shitur (ose po mendojnë); dhe

(e) Për çdo person që US DV Experts besojnë në mënyrë të arsyeshme mund të paraqesin një gjykatë ose një autoritet tjetër kompetent për zbulimin e asaj informacioni personal, ku, sipas mendimit tonë të arsyeshëm, një gjykatë apo autoritet i tillë do të ishte me të ngjarë të urdhërojë zbulimin e këtij informacioni personal.

4.4 Përveç siç parashikohet në këtë politikë, US DV Experts nuk do të japin informacionin tuaj personal palëve të treta.

5 Transferime të të dhënave ndërkombëtare

5.1 Informacioni që US DV Experts mbledhin mund të ruhen dhe përpunohen dhe transferohen midis secilit prej vendeve në të cilat veprojnë ekspertët e DV-së amerikane në mënyrë që të na mundësojnë të përdorim informacionin në përputhje me këtë politikë.

5.2 Informacioni personal që publikoni në usdvexperts.com ose paraqisni për botim në usdvexperts.com mund të jetë i disponueshëm, përmes internetit, në të gjithë botën. US DV Experts nuk mund të parandalojnë përdorimin ose keqpërdorimin e informacionit të tillë nga të tjerët.

5.3 Ju pranoni shprehimisht transferimin e informacionit personal të përshkruar në këtë Seksion 5.

6 Mbajtja e informacionit personal

6.1 Ky Seksion 6 përcakton politikat dhe procedurën tonë për ruajtjen e të dhënave, të cilat janë krijuar për të siguruar që Ekspertët e DV-së amerikane të respektojnë detyrimet tona ligjore në lidhje me ruajtjen dhe fshirjen e informacionit personal.

6.2 Informacioni personal që Ekspertët e DV i SHBA përpunojnë për çfarëdo qëllimi ose qëllimi nuk do të mbahen për më gjatë se sa është e nevojshme për atë qëllim ose për ato qëllime.

6.3 Pa paragjykuar nenin 6.2, Ekspertët e SHBA DV zakonisht fshijnë të dhënat personale që gjenden brenda kategorive të përcaktuara më poshtë në datën / orën e përcaktuar më poshtë:

(a) Të dhënat personale do të fshihen pas 365 ditëve të regjistrimit për programin e mëparshëm të lotarisë

(b) Në rast të hyrjes së suksesshme, detajet tuaja do të mbahen të sigurta si pjesë e shërbimit për t’ju njoftuar për fitoren.

6.4 Pavarësisht nga dispozitat e tjera të këtij neni 6, US DV Experts do të mbajnë dokumentet (përfshirë dokumentet elektronike) që përmbajnë të dhëna personale:

(a) Në masën që US DV Experts u kërkohet ta bëjnë këtë me ligj;

(b) Nëse Ekspertët e DV-së amerikanë besojnë se dokumentet mund të jenë të rëndësishme për çdo proces gjyqësor në vazhdim e sipër. dhe

(c) Në mënyrë që të krijojmë, ushtrojmë ose mbrojmë të drejtat tona ligjore (përfshirë dhënien e informacionit për të tjerët për qëllime të parandalimit të mashtrimit dhe zvogëlimit të rrezikut të kredisë).

7 Siguria e informacionit tuaj personal

7.1 US DV Experts do të marrin masa paraprake teknike dhe organizative për të parandaluar humbjen, keqpërdorimin ose ndryshimin e informacionit tuaj personal.

7.2 US DV Experts do të ruajnë të gjithë informacionin personal që ju ofroni në serverët tanë të sigurt (me fjalëkalim dhe me mbrojtje nga zjarri).

7.3 Ju e pranoni që transmetimi i informacionit përmes internetit është në thelb i pasigurt, dhe US DV Experts nuk mund të garantojnë sigurinë e të dhënave të dërguara në internet.

7.4 Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e sekretit të fjalëkalimit që përdorni për të hyrë në konfidencial të usdvexperts.com; US DV Experts nuk do t’ju pyesin për fjalëkalimin tuaj (përveç kur hyni në usdvexperts.com).

8 Ndryshime

8.1 US DV Experts mund të azhurnojnë këtë politikë herë pas here duke publikuar një version të ri në usdvexperts.com.

8.2 Ju duhet ta kontrolloni këtë faqe herë pas here për të siguruar që jeni të kënaqur me çdo ndryshim në këtë politikë.

8.3 US DV Experts mund t’ju njoftojnë për ndryshimet në këtë politikë me email.

9 Të drejtat tuaja

9.1 Ju mund të na udhëzoni që t’ju sigurojmë çdo informacion personal që ekspertët e DV-së amerikanë kanë për ju; sigurimi i një informacioni të tillë do t’i nënshtrohet:

(a) Sigurimi i dëshmisë së duhur të identitetit tuaj (për këtë qëllim, Ekspertët e DV-së amerikane zakonisht kërkojnë emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj).

9.2 US DV Experts mund të mbajnë informacione personale që ju kërkoni në masën e lejuar me ligj.

9.3 Ju mund të na udhëzoni në çdo kohë që të mos përpunojmë informacionin tuaj personal për qëllime të marketingut.

9.4 Në praktikë, zakonisht ose do të pajtoheni paraprakisht me përdorimin e informacionit tuaj personal për qëllime të marketingut, ose Ekspertët e DV-së amerikane do t’ju ofrojnë një mundësi për të hequr dorë nga përdorimi i informacionit tuaj personal për qëllime të marketingut.

10 Uebfaqet e palëve të treta

10.1 Usdvexperts.com përfshin lidhjet në internet dhe detaje të faqeve të internetit të palëve të treta.

10.2 US DV Experts nuk kanë asnjë kontroll mbi dhe nuk janë përgjegjës për politikat dhe praktikat e intimitetit të palëve të treta.

11 Përditësimi i informacionit personal

11.1 Ju lutemi na tregoni nëse informacionet personale që US DV Experts kanë për ju duhet të korrigjohen ose azhurnohen.

11.2 Eshtë përgjegjësia juaj për të na azhurnuar në çdo ndryshim të detajeve tuaja personale, në mënyrë që të azhurnoni aplikimin tuaj. Për regjistrime të shumë viteve, ne nuk mund të garantojmë një hyrje të suksesshme me informacione të gabuara ose të pasakta.

12 Detajet tona

12.1 Kjo faqe në internet është në pronësi dhe operohet nga Cloud Techs Solutions Ltd.12.2 Cloud Techs Solutions Ltd është regjistruar në Hungari nën numrin e regjistrimit 0109321315, dhe zyra jonë e regjistruar është në Wesselenyi Utca 66, FSZT 1, 1077, Budapest, Hungari.

12.3 Mund të na kontaktoni duke shkruar në adresën e biznesit të dhënë më lart, duke përdorur formularin e kontaktit usdvexperts.com, me email në Support@usdvexperts.com ose me telefon në numrin e telefonit: + 1-786-2501932.

© Të drejtat e autorit 2015-2016 USDVEXperts.com Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet riprodhimi tërësisht ose pjesërisht pa leje. Uebfaqja e USDVEXperts.com është një kompani private dhe nuk është e lidhur me qeverinë e Shteteve të Bashkuara në asnjë mënyrë (DV Lottery Official Faqe). Uebfaqja e USDVExperts.com është në pronësi të kompanisë së BE, Cloud Techs Solutions Ltd Ju lutemi lexoni T&C para se të aplikoni.